Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Organizace

Vize MŠ

 „Vzájemně se s dětmi inspirovat a vzdělávat na společné cestě dětstvím.
Rozvíjet děti bez rozdílu, v důvěryhodné a přátelské škole, uplatňující moderní vzdělávací metody, které směřují k šťastnému a připravenému dítěti pro další životní etapy.“


Mateřská škola je v síti škol, předškolních a školních zařízení - identifikátor zařízení - 674000544.
Příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt k 1.1.2003, a to sloučením dvou mateřských škol, MŠ na ulici Dvorní 763/19 v Ostravě - Porubě a MŠ na ulici V Zahradách 2148/103 v Ostravě - Porubě. Školní jídelna je při MŠ V Zahradách a výdejna při MŠ Dvorní a při MŠ B. Němcové.
 
Zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55, Ostrava Poruba.

Mateřská škola Dvorní 763/19, Ostrava-Poruba 

pohled na MŠ ze předupohled na MŠ ze školní zahradypohled na druhé vchodové dveře
 
Mateřská škola Dvorní je součástí Porubské bytové výstavby a byla dána do provozu 14. října 1958. Kapacita mateřské školy je 115 dětí ve třech běžných třídách a dvou speciálních logopedických třídách. Třídy se nachází v přízemí a prvním patře budovy. MŠ má dva oddělené vstupy pro příchod a odchod dětí, s nápisem mateřská škola, jeden pro třídy Sluníčko, Beruška a Včelka, druhý pro třídy Kytička a Motýlek. Třetí vchod je služební, v rámci běžného bytového vchodu. Na MŠ navazuje prostorově rozlehlá školní zahrada, výhodou jsou vzrostlé stromy, které poskytují dostatek stínu v letním období. Máme zde 5 tříd – 3 třídy běžné a 2 třídy logopedické pro děti s vadami řeči. Poskytujeme profesionální péči zaměřenou především na logopedickou terapii, podporu přirozeného rozvoje komunikačních dovedností, depistáž a prevenci vzniku poruch řeči. Do svého programu zařazujeme kulturní, sportovní, environmentální a polytechnické činnosti, exkurze a výlety. Nabízíme také zájmové činnosti - Flétnička, Klub předškoláků, Angličtina s úsměvem, Tanečky, chodíme s dětmi plavat, bruslit a lyžovat. Pro bezpečí Vašich dětí je objekt střežen kamerovým systémem se záznamem.
Od 1.9.2021 jsme začali pracovat se vzdělávacím program nazvaným „Cesta dětstvím“, který se stal závazným dokumentem příspěvkové organizace.
Program je otevřený pro všechny zúčastněné, kteří se na výchově a vzdělávání spolupodílejí, tzn. rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům, speciálním pedagogům, pediatrům, psychologům, lékařům a dalších odborníkům a partnerům. 
Je přizpůsoben jak zdravým, tak i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich potřebám a biorytmu. Logopedická péče je prováděná speciálními pedagogy ve dvou logopedických třídách, kteří úzce spolupracují s logopedem SPC.
Přes náročnost jednotlivých programů vedoucím k vytyčeným cílům, umožňuje kreativitu zaměstnancům, úspěšné zdolávání metod a forem práce, pěstování image školy, spolupráci s veřejností, dostatečnou informativnost rodičů.
Důraz je kladen na zajištění kvalitního personálního obsazení škol na kvalifikaci, odbornost, osobní a profesionální růst týmu zaměstnanců. Nezbytným předpokladem je doplňování zařízení didaktickými, kompenzačními, hrovými a jinými vhodnými pomůckami, materiály a speciálními přístroji vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávací i odborné práce s dětmi.


Mateřská škola V Zahradách 2148/103, Ostrava - Poruba

fotografie MŠ V Zahradách
Mateřská škola na ulici V Zahradách je organizační součástí Mateřské školy Dvorní. Je umístěna v pěkném, klidném, téměř vesnickém prostředí.
Zaměřuje se na předškolní vzdělávání zdravých a zrakově postižených dětí a je „školou pro všechny“. Pracuje podle vzdělávacího programu nazvaného „Cesta dětstvím“. Poskytujeme profesionální péči zaměřenou na léčbu poruch binokulárního vidění, depistáž a prevenci těchto vad, a to ve spolupráci s FN v Ostravě-Porubě.Je jediná škola tohoto druhu, která pečuje o tyto děti,  vždyť  oči a zrak jsou nenahraditelné hodnoty. Nedostatečná péče o oči a problémy s viděním mohou velmi negativně ovlivnit jak osobní, tak i společenský život a dítě je při jeho zanedbání funkčně jednooký. 
V mateřské škole jsou 4 třídy, z toho 2 běžné třídy a 2 třídy pro děti s vadami zraku. Skupiny dětí jsou v jednotlivých třídách heterogenní, umožňující sourozencům a kamarádům různých věkových skupin společné soužití v daném prostředí jednotlivých tříd.
Mateřinka nabízí dětem klub Malých zahradníčků, výuku angličtiny, plavecký, lyžařský kurz a řadu dalších aktivit z oblasti environmentální a polytechnické, včetně kulturních a sportovních akcí, výletů a exkurzí.