Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Historie

                                                  historie
Mateřská škola Dvorní, byla dána do provozu 14.října 1958 za účasti tehdejších členů ObNV v Ostravě - Porubě, zástupců Bytostavu, generálního investora, rodičů a personálu školy. Škola je typickou Porubskou školou padesátých let a je součástí bytové zástavby Poruby.
Vlastní provoz byl zahájen 15.června 1958. Až od 1.září 1958 byly dány do provozu dvě třídy. Od roku 1959 - 60 byly dány do provozu další dvě třídy s celkovým počtem 125 zapsaných dětí. V roce 1966 byla zřízena 5 třída a celkem bylo zapsáno 160 dětí zaměstnaných matek. 
Provoz školy byl od 6.00 hodin do 17. 00 hodin a každou lichou sobotu od 6.00 hodin do 14.00 hodin. Sudé soboty byly volné a učitelky je musely nadpracovat během týdne.
Ve školním roce 1968-1969, který byl zahájen 3. září, byly v provozu opět čtyři třídy.
Významným mezníkem historie školy je 1. září 1970, kdy došlo k rozhodnutí nadřízených orgánů ObNV v Ostravě - Porubě, k organizační změně. Byly zřízeny dvě třídy pro děti s vadami zraku - tupozraké a šilhavé. Byla to jediná MŠ tohoto druhu v Porubě, kde se začalo pečovat o tyto zrakově postižené děti, a která působí dodnes (MŠ V Zahradách). Metodicky spadaly tyto třídy pod KNsP v Ostravě - Vítkovicích při Základní devítileté škole pro děti šilhavé a tupozraké v Nové Vsi. K 1.září 1970 zůstaly v provozu jen dvě třídy s běžnou péčí a dvě třídy se speciální péčí. O zrak 30-ti dětí pečovaly zdravotní sestry s pedagogickými pracovnicemi a na jejich péči dohlíželi další odborníci podílející se na léčbě těchto vad. Zdravotní ortoptické sestry vedly ortoptickou reedukaci a učitelky se podílely na pleoptických cvičeních. Děti se zde střídaly po turnusech 5-ti měsíců, a potom se vracely na svou kmenovou školu.
V roce 1971-72 proběhlo u dvou pedagogických pracovnic první školení k práci s těmito dětmi v Ropičce v Beskydech. Úroveň péče o děti s vadami zraku se každoročně zvyšovala. V součastné době s těmito dětmi pracují učitelky, které mají vysokoškolské vzdělání.
Od 1.1.2003 došlo k organizační změně, kdy jsme se staly příspěvkovou organizací, jejíž součástí je odloučené pracoviště V Zahradách 2148 v Ostravě – Porubě.
V roce 2007 jsou oční třídy přesunuty do MŠ V Zahradách. Týž rok je do MŠ Dvorní přesunuta logopedická třída. V současné době jsou zde 2 logopedické třídy a 3 třídy běžné.