Vnitřní řád MŠ

1. Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30.
    Kapacita mateřské školy je 115 dětí ve třech běžných třídách a dvou speciálních logopedických třídách.

 • Děti jsou přednostně přijímány k celodenní docházce. Zákonný zástupce, dále jen rodič, může dohodnout v některé dny polodenní pobyt. Zcela výjimečně lze dočasně dohodnout polodenní docházku dítěte z důvodu adaptace na mateřskou školu.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž pobyt je omezen na 4 hodiny denně , docházejí do mateřské školy v době od 8:00 do 12:00.
 • Děti přijaté ke čtyřhodinové docházce budou docházet od 8.00 do 12.00. Zcela výjimečně mohou po dohodě s ředitelkou docházet od 11:30 do 15:30.
 • Budova MŠ je uzamčena – prosíme, ZVOŇTE!. Odemyká se 6.00–8,30hod. 12,00–12,45 hod. 14,30 -16,30hod. 
 • Budova je zabezpečena kamerovým systémem.

     2. Scházení a rozcházení

     • Všechny děti se scházejí od 6:00 do 7:00 ráno na obou třídách v 1.NP ( Sluníčko a Kytička), a dále dle cedulí s informacemi,  ve které třídě se děti nacházejí.
     • Kmenové třídy jsou otevřeny od 7:00. Logopedické od 6:30.
     • Pokud mají rodiče zájem přivádět děti později než v 8:30, dohodnou se s učitelkou.
     • Polodenní děti si vyzvedávají rodiče po obědě v době od 12 hodin.
     • V době od 15:30-45 od 16.30 se děti rozcházejí ve dvou třídách v přízemí ( Beruška a Motýlek).
     • Pokud bude z provozních důvodů nutno zavřít některou třídu, nebo budou děti na školní zahradě, bude informace o umístění dětí zveřejněna na vstupních dveřích mateřské školy.

          3. Předávání a vyzvedávání dětí

          • Zákonní zástupci dále, jen rodiče nebo pověřená osoba, jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce.
          • Rodiče jsou zodpovědní, že dítě předávají zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či infekčním onemocněním.
          • Rodiče mohou pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte pokud si vyplní formulář o POVĚŘENÍ k vyzvedávání dítěte a pověření podepíši. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho rodiči, zákonnému zástupci.
          • Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu včas, tj.do 16.30. V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy.
          • Pokud si rodič nevyzvedne dítě do 17 hodin, bude o této situaci informován orgán sociálně- právního oddělení ochrany dětí (OSPOD) MMO MOb Poruba, dále pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO a dítě předáno Policii ČR – služebně na Dělnické 10/382 v Ostravě-Porubě, popř. služebně na Heyrovského 9/1737. O umístění dítěte bude rodič informován oznámením na dveřích MŠ.

              4. Stravování dětí a omlouvání nepřítomnosti

              • Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně.
              • Doby podávání jídel: ranní svačina od 8:30 do 9:00. Oběd od 11:30 do 12:00. Odpolední svačina od 14:30 do 15:00.
              • Nepřítomnost dítěte je nutno omlouvat 24 hod. předem, a to denně do 12:00, v pondělí do 8:00.
              • Možnosti omlouvání: ústně na kmenové třídě, telefonicky na čísle 596910191, případně na e-mail: msdvorni2@seznam.cz do předmětu 
              • omlouvám… z ….třídy od …do… podpis
              • V případě neomluvené absence nebude platba stravného odhlášena.
              • V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je zákonný zástupce povinen uhradit věcnou a mzdovou režii, což vyplývá ze školského zákona, který umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole.
              • V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci.
              • Stravné se platí zálohově předem, prostřednictvím účtů.
              • Bližší informace o stravování podá vedoucí školní jídelny - telefon 59 61 25 48,  ms.zahrady@seznam.cz,  a to pro MŠ Dvorní, MŠ V Zahradách i MŠ B.Němcové pro které ŠJ vaří.
              • Veškerý peněžní styk v mateřské škole zajišťuje vedoucí školní jídelny. Při platbě je nutné využívat jen boční vchod mateřské školy – informační tabule.
              • Pokud se jedná o dítě, které se vzdělává v PPV, je třeba jej vždy řádně omluvit ZZ a důvod nepřítomnosti zaznamenat do omluvného listu.

                     5. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

                     • Dle § 123 zákona 561/2004 Sb., dále jen školského zákona a § 6 Vyhlášky o předškolním vzdělávání platí směrnice o vybírání úplaty za předškolní vzdělávání.
                     • Zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, uhradí úplatu za vzdělávání v maximální výši 50 % průměrných měsíčních neinvestičních výdajů. Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.
                     • Úplata za vzdělávání je splatná nejpozději 15. dne předcházejícího měsíce. V měsíci nástupu dítěte do MŠ je to nejpozději pátý den po nástupu.
                     • Dětem v posledním ročníku mateřské školy, dětem v PPV, dětem s odkladem školní docházky  poskytováno vzdělávání bezúplatně až do nástupu do ZŠ.
                     • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, jenž jednoznačně prokáže, že pobírá sociální příplatek  - Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
                     • Ředitel školy rozhoduje o osvobození na základě žádosti zákonného zástupce.
                     • Dokud nebude rozhodnuto o osvobození ze strany ředitele, musí být úplata uhrazena.
                     • Zákonný zástupci, kteří opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, bude dle §35 školského zákona ukončeno předškolní vzdělávání.
                     • Ředitelka nemůže ukončit docházku dítěte, které se vzdělává v rámci PPV 

                     6. Oblečení a obutí dětí

                     • Rodiče vodí děti do MŠ čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté.
                     • Všechny věci musí být zřetelně podepsány. Všechny věci dítěte musí být uloženy v šatnovém bloku.
                     • Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí.

                     7. Přijímání dětí do mateřské školy:

                     • Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka školy a to po dohodě se zřizovatelem. Přihlášku k přijetí mohou rodiče podat během celého školního roku, toto podání však nenahrazuje nutnost dostavit se do školy kdy je stanovený termín „řádného“ zápisu a původní žádost aktualizovat.
                     • Informace o zápisu je prostřednictvím plakátů a na webových stránkách školy.
                     • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy dle §34 školského zákona. Při přijetí je stanoven dítěti pobyt v mateřské škole - celodenní, polodenní nebo čtyřhodinový. Tento je stanoven na celý školní rok. Pokud během školního roku nastane změna, rodič ji musí s ředitelkou projednat.
                     • Přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a dále klinického logopeda FN v Ostravě – Porubě.
                     • Stanovení zkušebního pobytu dítěte na dobu tří měsíců rozhoduje ředitelka mateřské školy.
                     • Přednostně jsou přijímány děti 4-leté a dále děti v posledním roce před zahájení školní docházky ( § 34 novely Školského zákona – tzn. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není –li dále stanoveno  jinak a děti – ZPŽ s nutností podpůrných opatření.

                     8. Ukončení předškolního vzdělávání

                     • Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,dle §35 školského zákona pokud:
                     • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
                     • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ,
                     • v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončení,
                     • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, případně pověřenou pracovnicí jiný termín úhrady (nelze uplatnit u dětí plnící PPV). 
                     • Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ. S vedoucí školní jídelny si dohodnou odhlášení stravného, případné vrácení přeplatků. K tomu využijí „Žádost o ukončení vzdělávání“.

                     9. Prázdninový provoz

                     • Provoz školy je přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 5 - 9 týdnů po projednání se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně 3 měsíce předem.
                     • Provoz školy je dále přerušen po projednání se zřizovatelem zpravidla na dobu 1 týdne v měsíci prosinci v období zimních prázdnin.

                     10. Styk s rodiči

                     • Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami na třídách, a to vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí.
                     • Krátké osobní jednání s ředitelkou je možné denně od 6:30 do 8:00 a od 10:00 do 14:00. Delší schůzky je vhodné sjednat předem.

                     Podkategorie

                     Aktuality

                     Tablo předškolákůTablo předškoláků

                     V prodejně obuvi SVEDRUP na Hlavní třídě!!

                     » Zobrazit více informací

                     Tablo předškoláků

                     V prodejně obuvi SVEDRUP na Hlavní třídě!!

                     Tablo předškoláků
                     Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2020/2021

                       

                     » Zobrazit soubor ke stažení
                     Snížení školného

                     Vážení rodiče,

                     vzhledem k délce uzavření mateřské školy bude sníženo nebo prominuto školné za jednotlivé měsíce. O výši školného za jednotlivé měsíce Vás budeme informovat. Za měsíc březen je školné sníženo na částku 225,-Kč, za měsíc duben je školné 0. Tato částka Vám bude vrácena s ročním vyúčtováním za stravné.

                     Bc. Gabriela Smudová - ředitelka

                     Zrušeny všechny zájmové aktivity

                     prozatím celý březen, začátek dubna. Více informací později. 

                     Jedná se o tanečky, flétnu, angličtinu, plavání (možná bude úplně zrušeno) 

                     » Zobrazit soubor ke stažení
                     Pozor od 1.1.2020 ZMĚNA

                     Nedotovaná strava v případě neomluvené absence!! Více informací v příloze

                     » Zobrazit soubor ke stažení
                     Organizace školního roku 2019/2020

                        

                     » Zobrazit soubor ke stažení
                     PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

                     3.8.-24.8.2020 

                     Informace v dokumentech ke stažení