Cíle

HLAVNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavním cílem předškolního vzdělávání v obou zařízeních je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny ( zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Zároveň je nutné předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobit vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám, jak zdravým tak postiženým dětem a důsledně dbát, aby vývojová specifika této věkové skupiny byla plně respektována.


OBECNÉ CÍLE

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Příprava dítěte na roli „školáka“
 • Úspěšně integrovat handicapované dětí do hlavního vzdělávacího proudu


KRÁTKODOBÉ CÍLE

 1. Podpora duševní pohody dětí, rozvoj jejich intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle a tvořivosti cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů
 2. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, vytvořit citlivé prostředí pro adaptaci nových dětí do prostředí MŠ


Navázat užší spolupráci s rodiči, využívat MŠ jako poradenský servis pro rodiče, nabízet osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.


DLOUHODOBÉ CÍLE

 1. Úspěšná integrace zdravých a ZP do hlavního vzdělávacího proudu.
 2. Zvyšovat odborný růst a rozšiřovat svojí kvalifikaci studiem na VŠ pro učitelky mateřské školy, VŠ – oboru speciální pedagogiky
 3. Získat grant, projekt pro zlepšení podmínek našich dětí při vzdělávání