Vítejte na stránkách mateřské školy Dvorní

Výňatek ze Školního řádu k problematice Covid 19

Výňatek ze Školního řádu k problematice Covid 19

Výňatek ze Školního řádu k problematice Covid 19

19.Provoz mateřské školy vzhledem ke Covid 19
19.1. Základní hygienická pravidla
 • a) Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a v případě potřeby provést skupinovou izolaci. Dodržovat ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti veřejného zdraví – tzv. semafor. Škola bude o stanovených hygienických a protiepidemických pravidel informovat rodiče, zaměstnance školy (webové stránky, informace v šatnách jednotlivých tříd, vstupní dveře školy)
 • b) U vstupu do budovy školy a v jednotlivých třídách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • c) Při vstupu dítěte do třídy mu učitelka přeměří tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem v případě zvýšené teploty (nad 37°C), upozorní rodiče a dítě do mateřské školy se zvýšenou teplotou nepřebere.
 • d) Během dne je zajištěno časté a intenzivní větrání tříd, vstupních chodeb, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně. Na jednotlivých třídách provádí učitelky, provozní zaměstnanci provádí ve všech prostorách budovy školy.
 • e) Je zajištěno bezpečné osoušení rukou podle vyhlášky č. 410/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Provozní zaměstnanci v častějších intervalech mění látkové ručníky. Popřípadě jsou využívány jednorázové ručníky, které jsou k dispozici na jednotlivých třídách.
 • f) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, je zajištěno vyprazdňování odpadkových košů minimálně jednou denně.
 • g) Provozní zaměstnanci denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, popřípadě s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Kladen je velký důraz na dezinfekci povrchů a předmětů, které využívá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce.
19.2 Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19
 • a) Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
 • b) V případě, že jsou u dítěte patrné příznaky infekčního onemocnění při příchodu, dítě není vpuštěno do třídy a je opět předáno zákonnému zástupci.
 • c) V případě, že se příznaky vyskytnou během pobytu ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené místnosti nebo jiné izolace od ostatních přítomných ve škole a současně jsou informování zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte.
 • d) V izolaci pobývá osoba s dítětem do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné prostředky.
 • e) Dítě nebo zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže–li,, že netrpí infekční nemocí – potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).
 • f) V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělání dětí, zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.
 • g) Škola poskytuje vzdělání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožnilo a osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Mateřská škola má povinnost poskytnout vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, které je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání) ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytnout vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole.
19.3 Úplata za vzdělávání
 • a) Pokud je nějakému dítěti nařízená karanténa a škola není uzavřená, jedná se o omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • b) Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
 • c) ředitel mateřské školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.