O nás

Příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt k 1.1.2003 sloučením MŠ Dvorní 763 a MŠ V Zahradách 2148 v Ostravě – Porubě. Ředitelství školy sídlí v samostatné budově na ulici V Zahradách 2148 v Ostravě-Porubě.

MŠ Dvorní je součástí Porubské bytové výstavby a byla dána do provozu 14. října 1958. Kapacita mateřské školy je 115 dětí ve třech běžných třídách a dvou speciálních logopedických třídách. Třídy se nachází v přízemí a prvním patře budovy. Na MŠ navazuje prostorově rozlehlá školní zahrada, výhodou jsou vzrostlé stromy, které poskytují dostatek stínu v letním období. Školní jídelna se nachází při MŠ V Zahradách, MŠ Dvorní má svou výdejnu. Pro bezpečí Vašich dětí je objekt střežen kamerovým systémem. 

Kurikulum "Školka plná radosti"

Od 1.9.2007 jsme začali společně pracovat se vzdělávacím program nazvaným „Školka plná radosti“, který se stal závazným dokumentem příspěvkové organizace.

Program je otevřený pro všechny zúčastněné, kteří se na výchově a vzdělávání spolupodílejí, tzn. rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům, speciálním pedagogům, pediatrům, psychologům, lékařům a dalších odborníkům a partnerům. 
Je přizpůsoben jak zdravým, tak i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich potřebám a biorytmu. Logopedická péče je prováděná speciálními pedagogy ve dvou logopedických třídách, kteří úzce spolupracují s logopedem SPC.
Přes náročnost jednotlivých programů vedoucím k vytyčeným cílům, umožňuje kreativitu zaměstnancům, úspěšné zdolávání metod a forem práce, pěstování image školy, spolupráci s veřejností, dostatečnou informativnost rodičů.
Důraz je kladen na zajištění kvalitního personálního obsazení škol na kvalifikaci, odbornost, osobní a profesionální růst týmu zaměstnanců. Nezbytným předpokladem je doplňování zařízení didaktickými, kompenzačními, hrovými a jinými vhodnými pomůckami, materiály a speciálními přístroji vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávací i odborné práce s dětmi.

Co Vám může MŠ Dvorní nabídnout:

 • předškolní vzdělávání pro děti ve věku od 3 do 6-7 let
 • profesionální speciální péči zaměřenou zejména na logopedickou terapii:
   • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních dovedností
   • na depistáž a prevenci vzniku poruch řeči
   • přímou práci s dětmi postiženými prostou vadou výslovnosti
   • komplexní logopedická diagnostika a poskytování logopedické péče
   • dětem se SVP (specifické vzdělávací potřeby) – 2 logopedické třídy
 • enviromentální výchova
 • kulturní a sportovní akce
 • výlety – exkurze
 • pravidelná divadelní představení
 • návštěvy Stanice mladých přírodovědců
 • „Klub kamarád“ - seznámení nově nastupujících dětí a rodičů s prostředím MŠ
 • zájmové činnosti

Aktuality

Hlavní prázdniny

Prázdninový provoz 1.8.-24.8.2016.

» Zobrazit více informací

Hlavní prázdniny

Prázdninový provoz 1.8.-24.8.2016.

Informace k letním prázdninám 2016.

Naše MŠ Dvorní je v době od 1.7. do 31.7. 2016 uzavřena. Náhradní provoz pro MŠ Dvorní a MŠ V Zahradách zajišťuje MŠ Čs.Exilu.

Informace pro rodiče dětí MŠ Dvorní:

DOPIS PRO RODIČE MŠ DVORNÍ O NÁHRADNÍM PROVOZU

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ ČS. EXILU NA DOBU URČITOU

Naše MŠ Dvorní bude otevřena pro zaměstnané rodiče od 1.8. do 24.8.2016. Provoz zajišťujeme také pro MŠ V Zahradách a MŠ Čs.Exilu. Rodiče dětí našich kmenových MŠ (MŠ Dvorní a MŠ V Zahradách) se na prázdniny budou zapisovat do připravených archů ve svých kmenových třídách do 31.5.2016

Informace pro rodiče dětí MŠ Čs.Exilu:

DOPIS PRO RODIČE ČS. EXILU O NÁHRADNÍM PROVOZU

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ DVORNÍ NA DOBU URČITOU

Angličtina s úsměvem

Nabídka zájmové činnosti - Angličtina s úsměvem. Více informací v přiloženém souboru.

» Zobrazit soubor ke stažení